POZNAŃSKA BIBLIOTEKA NIEMIECKA

POZNAŃSKA BIBLIOTEKA NIEMIECKA

Projekt realizowany we współpracy z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej
Z diagnozy stanu wiedzy polskiego społeczeństwa o Niemcach i Niemczech zrodził się na początku lat dziewięćdziesiątych minionego stulecia pomysł powołania do życia serii wydawniczej Poznańska Biblioteka Niemiecka, która:
• wypełniałaby „martwe pola” naszej współczesnej wiedzy humanistycznej o sąsiedzie na Zachodzie,
• wyszłaby poza opłotki tylko jednej dyscypliny akademickiej,
• stanowiłaby niechby i skromny sprzeciw wobec „krótkiego oddechu” historii oraz historii zdarzeniowej, dominującej w piśmiennictwie o Niemczech.
Credo Poznańskiej Biblioteki Niemieckiej, poprzedzające każdy tom brzmi następująco:
Sąsiedztwo zobowiązuje. Zwłaszcza wtedy, gdy pamięć sąsiedztwa różni mocno, a niepięknie. Taka pamięć dzieli i łączy. Jako wspólne doświadczenie warunkuje współczesność.
Sąsiedztwo niemiecko-polskie zobowiązuje. Zwłaszcza do rozumnej refleksji. Jej warunkiem koniecznym, choć bynajmniej niewystarczającym, jest znajomość myśli, drążących proces Nation-Building społeczeństwa niemieckiego. Stąd wziął się zamysł przyswajania refleksji autorów niemieckich nad własnym narodem, jego kulturą i cywilizacją. Stąd nie zdarzeniowość, lecz mentalność, nie (niegdysiejszy) news historyczny, lecz habitus znajdują się w centrum zainteresowania redaktorów serii […].
Poznańska Biblioteka Niemiecka od momentu swego powstania jest projektem realizowanym w ścisłej współpracy z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej. Ona to współfinansuje całe przedsięwzięcie. W latach 1996-2012 ukazało się 35 tomów serii. Ich wydawcą było Wydawnictwo Poznańskie kierowane przez dr. hab. Ryszarda Wryka. Od tomu 36 seria Poznańska Biblioteka Niemiecka wydawana jest przez Wydawnictwo Nauka i Innowacje w Poznaniu, zarządzane przez dr hab. Ryszarda Wryka. Opracowany przez prof. dr. hab. Huberta Orłowskiego plan wydawniczy serii na lata 2012-2016 zyskał pełną akceptację Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Do roku 2016 ma się ukazać łącznie 50 tomów.
Ukazał się w końcu listopada 2013 r. tom 36 Poznańskiej Biblioteki Niemieckiej – Konrad H. Jarausch „Po Hitlerze. Powrót Niemców do cywilizowanego świata 1945-1995”. Autor jest profesorem (Lurcy Professor of European Civilization) na University of North Carolina w Chapel Hill (USA) i pracownikiem naukowym (Senior Fellow) w Center for Research in Contemporary History w Poczdamie (Niemcy). Opublikował kilkadziesiąt książek poświęconych współczesnej historii Niemiec i Europy.
Dziennik Deutsche Allgemeine Zeitung pisał o niemieckim wydaniu tej pracy: „To ujęcie historii Niemiec okresu powojennego stanie się opracowaniem standardowym”.
Natomiast Frank Biess w czasopiśmie German History: „Jarausch wnosi swoją książką bardzo istotny wkład do uznania »społeczeństwa obywatelskiego« i praw człowieka jako mieszczących się w centrum historii dwudziestowiecznych Niemiec. Ta perspektywa stwarza wiele nowatorskich i oryginalnych refleksji; niewątpliwie zainspiruje też kolejne badania oraz nowe porównania ponadnarodowe i międzynarodowe”.
Autor, niemiecko-amerykański historyk i politolog, zaangażowany na wielu płaszczyznach w przemiany scientific community zjednoczonych Niemiec, dokonuje w swoim dziele krytycznego bilansu przemian społeczno-politycznych z perspektywy „dalekiej” (amerykańskiej) oraz bliskiej, bo wewnątrz-niemieckiej. Dwoistość doświadczeń nadaje jego diagnozom jedyną w swoim rodzaju ostrość; na spojrzenie hic et nunc nakłada się refleksja w kategoriach „długiego trwania” niemieckiego.

Partnerzy: